ทรงสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์
สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์

สวัสดีครับ ทุกท่าน
เดือนสิงหาคม 2559 เป็นเดือนแห่งความปลามปลื้มของบรรดาลูก ๆ ทั้งหลาย นั้นคือเป็น "เดือนแห่งวันแม่" ดังนั้น สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย จึงได้โครงการธรรมาสน์เพื่อแม่ โดยแจกวิทยุแก่คุณแม่ คณพ่อทั้งหลาย เพื่อเอาไว้ฟังสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงรายครับ
ในการนี้ จึงขอขอบคุณท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดซื้อวิทยุแจกแก่คุณแม่ คุณพ่อทั้งหลายในครั้งนี้ เป็นการแจกธรรมาสน์ไปไว้ที่บ้าน ให้ญาติโยมได้ฟังธรรมะโดยทั่วหน้ากัน ขอบุญกุศลจงพิทักษ์รักษาทุกท่านให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เจ็บไม่ไข้ไม่จนตลอดอายุไขของทุกท่านเทอญ...
สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย เป็นสถานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยไม่หวังผลกำไรแต่ประการได และเพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยให้เกิดสุขทั่วหน้ากัน
ขณะนี้ท่านสามารถรับฟังในโทรศัพท์มือถือได้แล้วครับ เมื่อรับฟังแล้วมีข้อติชมสามารถเสนอข้อติชมได้ที่ โทร. 053601070